Taiwan

 

ADJL INTERNATIONAL CO. P.O. Box 5 - 3 Shu Lin 238 No 60-1, Sec 3 Chia Youn Road Shu Lin City 238 Taipei, TAIWAN

Tel: (886) 2 2668 6768 - 72

Fax: (886) 2 2668 6773